កម្ពុជាកំពុងដើរជាន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រ ​"បាត់ជាតិ"

កម្ពុជាកំពុងដើរជាន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រនៃវិនាសកម្មជាថ្មីម្តងទៀត ។ តើយើងចាំបានទេថាអតីតកាលយួនបានលួងលោមឲ្យកម្ពុជារើបម្រាសនិងទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងដែលពេលនោះបារាំងគឺជាអាណព្យាបាលខ្មែរដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងទសវត្សរ៍ ៤០ នៅទីបំផុតក្រោយពេលបារាំងចេញផុតពីឥណ្ឌូចិន កម្ពុជាក្រោម ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមាត់ ខ្លាយួនហាណូយ បាត់ស្រម៉ោលឈឹង ។ ថ្ងៃនេះ យួនហាណូយ បានបំពុលមនោគមវិជ្ជាអោយអាយ៉ងរបស់គេព្យាយាមរកលេសបណ្តេញ ​អាមេរិក អោយចេញឆ្ងាយពីការទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាខ្មែរ ដូច្នេះយួនជម្រុញអោយដេញអាមេរិកកាំងអោយដោះដៃចេញពីខ្មែរ ដើម្បីយួនស្រួលលេបយកទឹកដីខ្មែរគ្រប់គ្រង់ខ្មែរដាច់មុខដូចកាលលេបកម្ពុជាក្រោមមួយទៀត ។


0 views

©2019 by Mounh Sarath