កម្ពុុជាប្រឈមនិងការបាត់បង់ជាតិ

កម្ពុជាកំពុងដេីរជាន់ដានប្រវត្តិសាស្រ្ត"បាត់ប្រទេស"​ ! ក្នុងទសវត្សរ៍​ ៤០​ កាលនោះហូជីមិញបានញោះអោយកម្ពុជាទាមទារឯករាជ្យពីបារាំង​ ក្រោយពីបារាំងចេញផុត បាត់កម្ពុជាក្រោមមួយស្ងាត់ឈឹង​ ។ ឥឡូវយួនញោះអោយយ៉ងរបស់គេដេញអាមេរិកចេញទៀត​ ប្រហែលចង់លេបកម្ពុជាកណ្តាលមួយទៀតទេដឹង​ ?0 views

©2019 by Mounh Sarath