មាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ CNRP គឺជាផែនការអហិង្សាសកម្ម

ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកប្រធានស្តីទី សម រង្សុី គឺជាផែនការអហិង្សាសកម្ម ។ លោកប្រធានព្រមទាំងសហការីនិងជម្រុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីក្នុងបំណងបញ្ជៀសការដកប្រពន្ធ័អនុគ្រោះពន្ធ (EBA) ។ ប្រសិនបើមានការដកប្រពន្ធ័អនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាមែននោះវានិងនាំឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ប៉ះពាល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រួសារ ជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពបងប្អូនកម្មករ និងអាចបង្កវិបត្តិនានាក្នុងប្រទេសជាតិយើងជាពុំខាន ។0 views

©2019 by Mounh Sarath