តើគោលនយោបាយរបស់​CPPបម្រើខ្មែរឬយួន

ស្ថានភាពទំនាស់នយោបាយរវាងគណបក្សប្រជាជន (CPP) ជាមួយនិងគណបក្សដែលមាននិន្នាការសេរីនិយមក្នុងអតីតកាល បានក្លាយជាប្រធានបទដែលអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយសង្កេតឃើញថាវាជាសកម្មភាពដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ និងកើតឡើងក្នុងរូបភាពដែលមានផែននិងអង្គការចាត់ការចាត់តាំងយ៉ាងច្បាស់លាស់ ។ (សូមរង់ចាំអាន ភាគបន្ត)..


0 views

©2019 by Mounh Sarath