តេី​ USA អាចជួយសង្គ្រោះកម្ពុជាពីមាត់ជ្រោះមរណ:បានទេ​?

តើ​២០១៩​នេះ​សហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចេញពីជ្រោះមរណ:​បានទេ​ ?​ ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីជួយកសាង“ កម្លាំងមហាជន” ដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវការ.....។ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលនយោបាយកំណត់ច្បាស់ពីរយ៉ាងគឺវិធីសាស្រ្តប្រកាន់ជំហររឹងប៉ឹងចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជំហរទន់ភ្លន់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសដែលខ្លួនត្រូវជួយតាមរយៈការកសាងមិត្តភាពរជិតស្និទ ។


https://www.sophanseng.info/2019/10/can-the-us-bring-cambodia-back-from-the-brink/

0 views

©2019 by Mounh Sarath