ផែនការជាក់លាក់នៃដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍

ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យ គឺជាបណ្តុំព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ។ សូមអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាព័ត៌មានពិតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ។

https://studio.youtube.com/video/Yg-F_vpEQS4/edit

0 views

©2019 by Mounh Sarath