ម៉ោញ សារ៉ាត់ គឺជាជនក្បត់ពួកក្បត់ជាតិ

នេះជាមហាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវរបបអាយ៉ងយួនហាណូយចេញដីកាចាប់ខ្លួននិងប្រកាសអោយសាធារណៈជនស្គាល់ច្បាស់ថារូបខ្ញុំគឺជា"ជនក្បត់"របស់ពួកក្បត់ជាតិដែលទៅឱនក្បាលបម្រើយួនឈ្លានពាន លក់ជាតិ លក់ទឹកដី ។


https://youtu.be/jXZUJGllLNA

0 views

©2019 by Mounh Sarath