យុទ្ធសាស្រ្តយើងជាទឹក"ស៊ូណាមិមហាជន"

កិច្ចពិភាគ្សាររបស់ខ្ញុំថ្ងៃទី ១៩ សីហា ២០១៩ ក្នុងវេទិកាទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិជុំវិញមូលហេតុដែលរបបហ៊ុនសែនចេញសេចក្តីប្រកាសគាំទ្រគោលនយោបាយ"ចិនតែមួយ"ដែលផ្ទុយពីគោលនយោបាយសន្តិសុខតំបន់អាស៊ាន និងជជែកអំពីផែនការជម្រុញអោយមាការផ្លាស់ប្តូរតាមយុទ្ធថ្មី"យើងជាទឹក"រលកស៊ូណាមុីមហាជនដើម្បីតទល់ជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រក្តៅឬរឹងត្អឹងរបស់ពួកផ្តាច់ការ ។ https://www.youtube.com/watch?v=iM7bSQ2mIbY&t=16s0 views

©2019 by Mounh Sarath