ស ខេង បានកាន់ក្បាលមេក្រូចេះតែនិយាយ៖

ការលើកទឹកចិត្តអោយពលរដ្ឋខ្មែរបន្ថែមសមាជិកក្នុងគ្រួសារគឺជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមលើកត្តាគុណភាពជីវភាពស្របពេលដែលអាត្រាផលិតផលក្នុងសស្រុកសរុប(GDP)ទាបបំផុតប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់យើង ។0 views

©2019 by Mounh Sarath