រដ្ឋាភិបាលលាក់បាំងការពិត

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខកខានមិនបានប្រាប់ការពិតជូនដល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសអំពីវត្តមានយោធាចិន(ពលករជំនាញវ័យក្មេងរាប់ពាន់នាក់)នៅលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាមុនពេលចាប់ផ្តើមការដំឡើងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅតំបន់គីរីសាគរនៃខេត្តកោះកុង។

Cambodian Govt. failed to give a full orientation to its citizen of Chinese (thousands young skilled-labors) military's presence on Cambodia territory prior to the launch of a naval base installment in Kiri Sakor area of ​​KohKong province.


0 views

©2019 by Mounh Sarath