អំណាចក្រុមហ៊ុនសែនប្រឈមគ្រោះថ្នាក់

Updated: Aug 15, 2019

រ​បបហ៊ុនសែនកំពុងប្រឈមគ្រោះ៣ធំៗដែលជាហេតុនាំអោយអំណាចរបស់ក្រុមនេះអាចនិងរង្គោះរង្គេីរគឺ​ ១-ស្ថានភស្ថានភាពជីវភាពរបស់​ ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រឡេីងនិងបន្តជុំពាក់​បំណុលវណ្ឌ័ក​ ២-បរទេស(ចិន+យួន)មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ​ដើម្បីបម្រើមហិច្ឆតាលេបត្របាក់តឺកដីនិងវេទីនិយមយ៉ាងអនាធិបតេយ្យ និង ៣-សម្ពាធពីការដកប្រពន្ធ័អនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក​ ។​


RFA Live 14 August 2019

0 views

©2019 by Mounh Sarath