លោក​ហ៊ុនសែនកំសាក


បើនិយាយអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់គណបក្ស​ប្រជាជនគឺមេបក្សខ្លាំង អភិវឌ្ឍន៍ជាកូននាគអាសុី ប្រជាជនស្រឡាញ់កប់ កម្មករឧបថើបសែលហ្វីស្រក់ទឹកភ្នែកតក់ៗ ហើយមានសមាជិកជាង៥លាននាក់គាំទ្រ ចុះហេតុអ្វីបានជាខ្លាចគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ?

0 views

©2019 by Mounh Sarath