វិបត្តិនយោបាយកម្ពុជា ១៩១៧ - ១៩១៩

វិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះពុំមែនជារឿងត្រឹមតែការបំបិទសេរីភាព រំលោភសិទ្ធមនុស្សឬនិន្នាការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបផ្តាច់ការនោះទេ ប៉ុន្តែវាជាការយុទ្ធសាស្ត្រ"យួនូបនីយ៍កម្ម"ដែលយួនគ្រប់គ្រងអំណាចរដ្ឋរបស់យើងបានទាំងស្រុងហើយ ។
0 views

©2019 by Mounh Sarath