សន្ធិសញ្ញា​ ២៣​ តុលា​ ជារបាំងការពារខ្មែរ

យោងមាត្រា៥ចំណុច១នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាព​ទីក្រុងប៉ារីស ២៣​ តុលា​ គឺមានតម្លៃផ្លូវច្បាប់ក្នុងកិច្ចការពារកម្ពុជា​សំខាន់ជាងទិវាឯករាជ្យ៩វិច្ឆិកាទៅទៀត​ ពីព្រោះស្មារតី​ ២៣​ តុលា​ គឺជាសន្ធិញ្ញាអន្តរជាតិ​ដែលបរទេសពុំអាចរំលោភអិធិបតេយ្យនិងបូរណភាពជាតិបានឡេីយ​ ។0 views

©2019 by Mounh Sarath