សមាគមកាត់ដេរព្រមានរដ្ឋាភិបាល​៖​ (English version available)

សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរ(GMAC)​ព្រមានរដ្ឋាភិបាលអំពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមអុឺរ៉ុបនេះធ្វេីអោយប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងប្រាក់ចំណូលកម្មកជាង៧៥មុឺននាក់​ ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវដោះស្រាយវិវាទនយោបាយជាបន្ទាន់ដេីម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះ​ ។


GMAC warns, EBA withdrawal will hurt Cambodia’s economy and affect million of garment workers’ lives. The key is in the hand of Cambodian Govt. which it should take immediate and appropriate measure to resolve political crisis in order to secure benefit for the country.0 views

©2019 by Mounh Sarath