ហ៊ុនសែន-​នៅមិននៅយកជ័រព្នៅត្បៀតក្លៀក

ការយាយីធ្វើទុក្ខបុកម្និញនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ពីសំណាក់រដ្ឋអំណាចណបក្សប្រជាជនគឺជាចលករណ៍ជម្រុញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដែលនាំអោយសហគមអន្តរជាតិ ជាពិសេសសរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមអឺរ៉ុបក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសខ្មែរ ។

0 views

©2019 by Mounh Sarath